Styr rätt i AI-revolutionen – en strategisk plan för företag 2024

Alla pratar om Generativ AI, GAI, just nu och det är inte svårt att förstå varför. GAI är en teknik som redan nu ställer om hur vi jobbar, skapar och innoverar. Men som med alla stora paradigmskiften finns det utmaningar. På HiQ följer vi utvecklingen noga. Vi lyssnade nyligen på podcasten HBR IdeaCast där Tom Stackpole, Juan Martinez och Ethan Mollick lyfte flera intressanta poänger på temat. Här är några höjdpunkter från avsnittet med spaningar från en av våra AI-experter.

GAI idag: Outforskad mark

GAI är så nytt att “ingen vet någonting”, som Ethan Mollick från Wharton School säger. Det finns ingen hemlig manual för hur man ska integrera GAI i arbetet. Det kan kännas osäkert och stundtals skrämmande, men vi på HiQ ser det som en chans till innovation.

“Det finns ingen praxis för hur vi ska använda GAI strategiskt, så företag står nu inför vägval i hur tekniken ska användas som kan ge möjlighet till djupgående förändringar. Det vi vet är att det krävs kreativitet och vilja att experimentera för att skapa fördelar”, säger Shahin Atai, Head of AI på HiQ.

GAI på jobbet: Den tysta revolutionen

I många organisationer pågår redan en integrering av GAI, även om det inte alltid syns. Anställda i olika delar av verksamheten experimenterar med verktyg som ChatGPT för att bli mer effektiva. Men ofta saknas en övergripande strategi och stöd från organisationen. Utmaningen – och möjligheten – är att samla de individuella ansträngningarna och skapa en kultur av kunskapsdelning och innovation. Ledningsgrupper kommer att kräva konkreta resultat och ROI från AI-projekt under resten av 2024. Det kräver ett mer strukturerat arbetssätt.

Samarbete är avgörande

Vi på HiQ är övertygade om att GAI är en lagsport. Djup techexpertis är viktigt, men den fulla potentialen nås bara genom samarbete och dialog inom. organisationen. Alla avdelningar har unika insikter i hur GAI kan förbättra deras arbete.

För att underlätta samarbetet bör man skapa tydliga principer eller regler för AI, som guidar organisationens GAI-strategi. Sådana principer ska belysa nyckelfrågor som:

 1. Vilka aktiviteter som tidigare tillförde värde har nu blivit onödiga, tack vare GAI?
 2. Vilka nya uppgifter, som tidigare inte gick att genomföra, kan vara möjliga med GAI?
 3. Hur kan GAI hjälpa oss att förbättra våra tjänster?
 4. Kan GAI hjälpa oss att bredda vårt erbjudande eller nå nya segment på marknaden?
 5. Vilken roll bör GAI spela i vår arbetsgrupp (till exempel AI-as-a-worker, AI-as-a-Supervisor)
 6. Hur kan vi säkerställa att GAI används på ett tryggt och säkert sätt i vår organisation?

Genom att få medarbetare inom hela organisationen att delta i diskussionerna kan man utveckla en bred och nyanserad AI-strategi som tar upp verksamhetens unika behov och möjligheter.

Men tänk på hur du skapar ditt hybrid-team. Jean Martinez, HBR Senior Tech Editor, sa: “När du lägger in AI kan den sociala samvaron i teamet minska. Det kan göra att mänskliga teammedlemmar känner sig mindre motiverade och anstränger sig mindre. Så ha den negativa effekten i åtanke när du adderar AI till teamet.”

Redo för GAI – bortom hypen

GAI:s potential är enorm och spännande, men det är viktigt att förstå hur redo organisationen är inom området. På HiQ rekommenderar vi alla organisationer att börja med en AI Readiness Assessment som utvärderar beredskapen för AI. Den bedömer faktorer som:

 • Datastyrning och datahantering
 • Tekniska kompetenser och medarbetarnas kunskap
 • Policy och åtkomstkontroll
 • Cybersäkerhet och skyddsförmåga
 • Strategier för molnet och lokala installationer

“Att förstå organisationens styrkor och svagheter är avgörande för att lyckas med GAI. Då kan ni identifiera hinder i förväg och skapa en stabil grund för AI-initiativ”, säger Shahin Atai på HiQ.

GAI som samarbetspartner, inte ersättare

Ett vanligt missförstånd är att GAI kommer att ersätta mänsklig arbetskraft. På HiQ ser vi det snarare som att GAI ersätter arbetsuppgifter, inte människor. GAI kommer att ta över repetitiva och tidsödande uppgifter, som många tycker är tråkiga och ostimulerande. så att anställda kan fokusera på mer värdeskapande aktiviteter. 

Förändringen gör det möjligt för anställda att fokusera på värdeskapande aktiviteter som kräver kreativitet, känslomässig intelligens och strategiskt tänkande. Genom att se GAI som en samarbetspartner snarare än en konkurrent kan anställda bli mer effektiva, öka sin kapacitet och därmed få ut mer glädje I jobbet.

Vi blickar framåt – ett år av AI ROI

Under resten av 2024 och 2025 kommer fokus att flyttas från experiment till konkreta resultat. Ledningsgrupper kommer att vilja se bevis på hur AI påverkar sista raden. Kraven på ROI kommer att driva fram mer strategiska och noggranna sätt att närma sig införandet av GAI.

Verksamheter bör därför redan nu lägga grunden för skiftet. Det innebär att:

 1. Utveckla en kultur av öppen diskussion kring användningen av AI och dess möjligheter.
 2. Skapa tydliga riktlinjer och principer för AI
 3. Investera i AI-kunskap och stärk kompetensen genom hela organisationen
 4. Identifiera use cases som gör skillnad och är specifika för er bransch och affärsmodell.
 5. Skapa tvärfunktionella team för att driva AI-initiativ

På HiQ brinner vi för att hjälpa företag att navigera i det här spännande men komplexa landskapet. Vi erbjuder vägledning, verktyg och expertis för att omvandla GAI:s potential till konkret affärsnytta. GAI-revolutionen är här och möjligheterna är obegränsade. Genom att närma sig GAI strategiskt och i samarbete kan företag positionera sig längst fram i utvecklingen. Framtiden tillhör dem som omfamnar GAI – inte som ett hot, utan som ett kraftfullt verktyg för innovation och utveckling.

Är du redo att starta din GAI-resa? Låt oss prata och tillsammans utforska hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att uppnå AI:s fulla potential.

Du har nu tagit del av den första artikeln i vår AI-serie. Läs del 2, om hur du vaskar fram guldet i din data här.